De Hannya Shingyo is de Chinees-Japanse versie van de oude Hartsoetra, die de essentie is van de Prajnaparamita soetra, de soetra van de hoogste wijsheid, een bundeling van zeshonderd soetra's en de centrale tekst van het mahayanaboeddhisme. Natuurlijk ben je niet verplicht om hem mee te zingen. We zingen hem op het einde van elke zazen om ons weer naar buiten te richten. We bereiden ons voor om de dojo te verlaten en om vanuit de toestand van zazen, met zijn bijzondere waakzaamheid en kalme concentratie, weer in de visuele en auditieve opwinding van de wereld te duiken. Het woord soetra betekent 'onderricht'. Door na elke zazen de Hannya Shingyo te zingen kunnen we ons dit onderricht herinneren, in de ademhalingsoefening en het reciteren.

Op het einde van zazen zingen we na de Hannya Shingyo ook nog de vier geloftes van de bodhisattva en de Ji-ho. Degene die aan de grote klok zit, spreekt ook de wensen voor gezondheid en Ontwaken uit. De vier geloftes van de bodhisattva vatten het ideaal van het hele boeddhisme samen: we spreken de gelofte uit dat we zullen Ontwaken en alle wezens zullen helpen om hun lijden te stoppen en zelf te Ontwaken. De Ji-ho erkent de volmaakte wijsheid die door Boeddha en de bodhisattva's werd onderricht.

Maka Hannya Haramita Shingyo (Hart soetra)

Kan ji zai bo satsu. Gyo jin han-nya ha ra mi ta ji. Sho ken go un kai ku. Do is-sai ku yaku. Sha ri shi. Shiki fu i ku. Ku fu i shiki. Shiki soku ze ku. Ku soku ze shiki. Ju so gyo shiki. Yaku bu nyo ze.

Sha ri shi. Ze sho ho ku so. Fu sho fu metsu. Fu ku fu jo. Fu zo fu gen. Ze ko ku chu. Mu shiki mu ju so gyo shiki. Mu gen ni bi zes- shin ni. Mu shiki sho ko mi soku ho. Mu gen kai nai shi mu i shiki kai. Mu mu myo yaku mu mu myo jin. Nai shi mu ro shi. Yaku mu ro shi jin. Mu ku shu metsu do. Mu chi yaku mu toku. I mu sho toku ko.

Bo dai sat-ta. E han-nya ha ra mi ta ko. Shin mu kei ge mu kei ge ko. Mu u ku fu. On ri is-sai ten do mu so. Ku gyo ne han. San ze sho butsu. E han-nya ha ra mi ta ko. Toku a noku ta ra san myaku san bo dai. Ko chi han-nya ha ra mi ta. Ze dai jin shu. Ze dai myo shu. Ze mu jo shu. Ze mu to do shu. No jo is-sai ku. Shin jitsu fu ko. Ko setsu han-nya ha ra mi ta shu. Soku setsu shu watsu.

Gya tei, gya tei ha ra gya tei. Hara so gya tei bo ji sowa ka. Han-nya shin gyo.

Shiguseiganmon – De 4 bodhisattva geloften

Shujo muhen seigando
Hoe oneindig veel wezens er ook zijn, ik beloof ze allemaal te redden.
Bonno mujin seigandan.
Hoe oneindig veel passies er ook zijn, ik beloof ze allemaal te boven te komen.
Homon muryo seigangaku.
Hoe oneindig het onderricht ook is, ik beloof het helemaal te verwezenlijken.
Butsudo mujo seiganjo.
Hoe volmaakt de Boeddhaweg ook is, ik beloof hem helemaal te verwezenlijken.

Ji-ho.

Ji ho san shi i shi fu Shi son bu sa mo ko sa Mo ko ho ja ho ro mi

Vertaling Alle vroegere, huidige en toekomstige Boeddha’s in de tien richtingen. Alle bodhisattva’s en patriarchen. De soetra van de grote wijsheid die naar de andere oever leidt.